Zápis do MŠ


ZÁPIS  dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 a opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vydaného k zápisům do mateřských škol na školní rok 2020/2021, schválila Rada města Vyškova dne 6. 4. 2020 organizaci zápisů bez osobní přítomnosti dětí ve škole takto:

Ve Vyškově se zápis uskuteční v termínu od 6. 5. do 13. 5. 2020 na těchto mateřských školách zřízených městem: MŠ Dědická, MŠ Havlíčkova, MŠ Hraničky, MŠ Jarní, MŠ Opatovice a Rychtářov – na ředitelství MŠ v Opatovicích pro obě MŠ, MŠ Palánek, MŠ Puškinova, MŠ Sochorova, MŠ Šikulka a ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole.
Příloha obecně závazné vyhlášky města Vyškova č. 4/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem, byla vyvěšena na nástěnkách mateřských škol ve Vyškově a na webových stránkách města www.vyskov-mesto.cz, kde naleznete i kontakty na jednotlivé školy.

Zápisy jsou organizovány nejen bez osobní přítomnosti dětí ve škole, ale upřednostňuje se, pokud to je možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem, poštou). Osobní podání je možné pouze v krajním případě a při dodržení všech zásad a doporučení ministerstva zdravotnictví k eliminaci rizik nakažení novým typem koronaviru.

 

O tiskopis přihlášky (žádost o přijetí dítěte do MŠ) můžete psát na email: mspuskinova@seznam.cz

 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

    1. do datové schránky školy (dq7kx96),
    2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na mspuskinova@seznam.cz
    3. poštou (termín doručení do 13.5.2020)
    4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Za účelem osobního podání žádosti (pokud nelze zajistit jinak) se objednejte předem na tel.  517 348 327 nebo 778 733 697).

 

Termíny zápisu:

6.5.2020    středa         12.00 – 16.30
7.5.2020    čtvrtek         8.00 – 12.00
11.5.2020  pondělí       12.00 – 16.30
12.5.2020  úterý            8.00 – 12.00
13.5.2020  středa         12.00 – 16.30

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

MŠ Puškinova, Vyškov,  přísp.org. má v provozu tři třídy o kapacitě 59 dětí. Přijímány jsou děti od 3 do 6 let, v případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší (od 2,5 do 3 let ).
Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné  z. 178/2016 Sb.). Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku.

Kritérium                                                                    / Bodové ohodnocení

1) Dítě, které k 1.9.2019 dovrší věku 5 let               / Bez ohledu na bodové ohodnocení dle §34 odst.1 zákona 561/2004Sb. – školský zákon v platném znění.

2) Dítě, které k 1.9.2019 dovrší věku 4 let             / 7 bodů

- trvalý pobyt Vyškov        

- školský obvod MŠ Puškinova         

3) Dítě, které k 1.9.2019 dovrší věku 4 let            /6 bodů

- trvalý pobyt Vyškov

- jiný obvod

4) Dítě, které k 1.9.2019 dovrší věku 4 let            /5 bodů

- jiná obec

5) Dítě, které k 1.9.2019 dovrší věku 3 let            /4 body

 - trvalý pobyt Vyškov

- školský obvod MŠ Puškinova

6) Dítě, které k 1.9.2019 dovrší věku 3 let              /3.body

- trvalý pobyt Vyškov

- jiný obvod

7) Dítě, které k 1.9.2019 dovrší věku 3 let              /2 body

- jiná obec

8) Dítě, které k 1.9.2019 dovrší věku 2 let             / - bodů

- trvalý pobyt Vyškov

- školský obvod MŠ Puškinova

Přijetí dítěte, které nesplňuje některé z výše uvedených kritérií, bude posouzeno individuálně dle zaměření, kapacity a možností (i finančních) školy. V případě, že více dětí  dosáhne stejného počtu bodů, bude pořadí dětí stanoveno podle věku, pokud by došlo k nerozhodnému stavu, má přednost starší dítě a doplňující kritéria.

Doplňující kriterium

Zaměstnaný samoživitel  1
Zaměstnaná matka dítěte 1
Zaměstnaný otec dítěte 1
Sourozenec v MŠ 1

    • Podmínka přijetí dítěte do MŠ:
* Do MŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním dle z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tuto skutečnost potvrdí v současné situaci zák.zástupce dodáním kopie očkovacího průkazu.

 

PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI  O PŘIJETÍ DÍTĚTE:

    • kopie rodného listu dítěte
    • kopie očkovacího průkazu dítěte
    • kopie občanského průkazu žadatele