Informace o MŠ

Soubor ke stažení: zde

Identifikační údaje o mateřské škole

– Název zařízení : Mateřská škola Puškinova, Vyškov, příspěvková organizace

– Zařazení do sítě škol. předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 20. 2. 1996

– Adresa: Puškinova 500/4, 682 01 Vyškov

Tel.: 517 348 327

E-mail: mspuskinova@seznam.cz

Web: mspuskinova.cz

– Právní forma: příspěvková organizace

– Statutární zástupce: Bc. Ivona Henrichová

– Zřizovatel: město Vyškov

právní forma : obec, Masarykovo nám 1

– Kapacita: 59 dětí, ŠJ 90 jídel

– Provoz MŠ: 6.30 – 16.30 hod.

– Počet tříd: 3

– Počet dětí: 59

– Zaměstnanci:

Ředitelka: Bc.Ivona Henrichová

Učitelky:

Alena Štěrbová

Romana Bukovčanová

Bc. Lenka Chládková

Kristýna Surynková

Mgr. Lucie Hopianová

Školní asistent: Žaneta Pospíšilová

Školnice: Jiřina Kaláčková

Účetní: Milada Jašíčková

Vedoucí šk. kuchyně: Miluše Daňková

Kuchařky: Marie Matoušková, Martina Bastlová

– Vybavení školy: standardní

– Příspěvek na provoz MŠ: 450,- Kč/měsíčně

– Zápis do MŠ vyhlašuje město Vyškov po dohodě s ředitelkou školy.

Mateřská škola Puškinova, Vyškov zahájila provoz 1.9.1963.

Budova školy je jednopodlažní. V přízemí se nachází třída pro 11 dětí, šatny dětí, zaměstnanců, technické zázemí školy a školní kuchyně, která je součástí školy. V prvním poschodí jsou dvě třídy pro 48 dětí a provozní prostory. Třídy jsou prostorné, zařízení školy se postupně modernizuje.

Za dobu provozu byla v MŠ provedena rekonstrukce kuchyně a místo původní rovné střechy byla vybudována střecha sedlová, v  budově jsou instalována nová okna, v roce 2017 byla provedena nová barevná fasáda.

MŠ obklopuje prostorná zahrada s moderními herními prvky, která umožňuje dostatek pohybu v průběhu celého roku.

V MŠ se o děti stará 6 učitelek a 6 nepedagogických pracovníků. Cílem vzdělávací činnosti školy je vychovávat zdravé, šťastné a všestranně rozvinuté osobnosti, které si budou vážit sebe i ostatních a vést je k optimistickému pohledu na život a svět kolem nás.

Během pobytu v MŠ pomáháme u dětí vytvořit základy vědomostí, dovedností, návyků, základy postojů, názorů, rozvíjet individuální schopnosti dětí a připravit je pro zvládání běžných životních situací. V MŠ Puškinova klademe důraz na smyslové vnímání, prožitkové učení, zájmy a potřeby dětí, reagujeme na mimořádné situace.

Ve spolupráci s rodiči vytváříme vhodné podmínky pro zdravý vývoj dětí předškolního věku. Zaměřujeme se na rozvoj osobnosti každého dítěte, respektujeme individualitu každého jedince a vytváříme podmínky pro uspokojování jeho potřeb.

Prioritní hodnotou je pro nás zdraví. Učíme děti chápat význam péče o zdraví a životní prostředí.

Do denního programu zařazujeme u dětí velmi oblíbené hudebně pohybové činnosti. Pohyb je nejpřirozenější činností dítěte, dostatečný pohyb probouzí v lidech radost, přispívá ke zdraví a je neodmyslitelnou součástí života každého jedince. Prostřednictvím pohybu se u dětí formuje nejen fyzická zdatnost, ale pěstuje se i vytrvalost, cílevědomost, pevná vůle, odvaha, sebeovládání a pocit odpovědnosti. Hudba je úzce spjata s pohybem, navozuje dobrou náladu, pohodu, zbavuje člověka napětí a stresu. Děti z MŠ Puškinova zvládnou i hanáckou besedu, kterou několikrát předvedly na náměstí ve Vyškově.

Učíme děti reagovat na každodenní situace, které život přináší, rozvíjet u dětí úctu k druhému člověku i k sobě samému, vzájemně si pomáhat, soucítit se slabšími, chápat odpovědnost za své chování a jednání. Klademe důraz na vzájemnou důvěru a úctu, podporujeme rozvoj ohleduplnosti, tolerance a vzájemné komunikace,.

Vedeme děti k aktivnímu způsobu života ve svém městě, touze po poznávání, chápání nových věcí a jevů.

Motto MŠ je:

Ať každý den přináší dětem pohodu, radost ze života a úsměv na tváři.